Advertència Legal

1. AVÍS LEGAL WEB

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

1.1. El lloc web www.ifacilities.org és gestionat per IFACILITIES INNOVATION ACCESSIBILITY S.L., (d’ara endavant, “ifacilities”) domiciliada en Carrer Guàrdia Civil 21-5-28 46020 València (Espanya).

1.2. IFACILITIES INNOVATION ACCESSIBILITY S.L., amb C.I.F. B-98904709, està inscrita en el Registre Mercantil de València, en el Tom 10268, foli 107, Inscripció 1 amb full V-175730.

1.3. Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho bé mitjançant correu postal, en l’adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a l’adreça info@ifacilities.org o mitjançant el telèfon +34 647 656 588.

2. CONDICIONS GENERALS

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen regulen l’accés, navegació i l’ús de la web sota el domini “ifacilities.org”, els seus respectius subdominis i subdirectoris (d’ara endavant “Lloc Web”), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, serveis o altres elements (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis font, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, logos, marques, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

L’accés a el “Lloc web”, navegació i la utilització dels seus continguts, serveis o altres elements implica l’adhesió plena i sense reserves a l’exposat en l’apartat Advertiment Legal des del moment en el qual l’usuari accedeix al mateix.

Si l’usuari decideix que no accepta les condicions vigents haurà d’abandonar el “Lloc Web” i/o deixar d’utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

El present Advertiment Legal té per objecte regular l’accés, navegació i ús de el “Lloc Web”, sense perjudici que “ifacilities” puga establir condicions particulars que regulen la utilització de serveis i/o la contractació de productes específics oferits als usuaris a través del “Lloc Web”.

Tots els continguts i serveis del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis font, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, logos, marques, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida) són propietat de “ifacilities” -o si escau “ifacilities” té la corresponent autorització de tercers- i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant reservats tots els drets.

“ifacilities” es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, el “Lloc Web”, els continguts i els serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment i sense necessitat de preavís es pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren en el “Lloc Web”, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir indemnització alguna. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades en el present Advertiment Legal.

“ifacilities” podrà modificar els termes i condiciones integrants del present Advertiment Legal, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal del present Advertiment Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Advertiment Legal modificat.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Advertiment Legal. El no exercici o execució per part de “ifacilities” de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest advertiment legal anara declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta les condicions.

3. NORMES D’ACCÉS i ÚS DEL “LLOC WEB”

L’accés a el “Lloc Web” per part dels usuaris té caràcter gratuït. L’accés, navegació i ús de el “Lloc Web” és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional indicada per “ifacilities”.

Queda prohibit l’accés a el “Lloc Web” per part de menors d’edat, llevat que compten amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor a el “Lloc web” s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

Les condicions necessàries per a l’accés a el “Lloc Web” (maquinari, programari, accés a internet, etc.) són responsabilitat de l’usuari que accedeix al mateix.

L’usuari es compromet a no accedir al “Lloc web” per altres mitjans que no siga la interface de pantalla que “ifacilities” proporciona per a accedir als mateixos.

Qualsevol contingut o servei de el “Lloc Web” que requerisca el registre o l’enviament d’un formulari per part de l’usuari, requerirà d’aquest la informació sol·licitada, la qual haurà de ser veraç, completa i es correspondrà amb les seues dades personals o identitat legal.

Si l’usuari facilitara qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o hi haja indicis que la informació facilitada fora falsa, inexacta o incompleta, o fos contrària a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, “ifacilities” tindrà dret a cancel·lar el registre i denegar l’accés i ús, present o futur, del “Lloc Web”.

Si per al registre de l’usuari es requerira l’ús de nom d’usuari i contrasenya, l’usuari es compromet a fer un ús diligent dels mateixos, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seua contrasenya, assumint personalment qualsevol activitat que es realitze o que tinga lloc mitjançant la utilització dels mateixos. L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seua contrasenya.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata als gestors del “Lloc Web” sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, “ifacilities” quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

“ifacilities” es reserva el dret de cancel·lar o esborrar el registre d’aquells usuaris:

− que tinguen un comportament contrari a les normes i condicions d’aquest Advertiment Legal;
− que no seguisquen les indicacions o instruccions addicionals que es publiquen en el “Lloc Web”;
− la conducta del qual no es corresponga amb la política comercial o d’imatge de el “Lloc Web”
− que estiguen inactius durant un període de temps que no fóra raonable.

L’usuari s’obliga a usar el “Lloc Web” de forma diligent i correcta. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el “Lloc Web” per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establert i amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant “ifacilities” qualsevol responsabilitat que de tot l’anterior es poguera derivar.

L’usuari reconeix i accepta que l’ús de el “Lloc Web” respon estrictament a finalitats personals, privats i particulars. Queda expressament prohibit l’ús comercial no autoritzat per escrit per “ifacilities” del “Lloc Web” els seus continguts o serveis per part de l’usuari o de tercers. Per tant, l’usuari es compromet a:

− no reproduir o copiar, no distribuir, impedir l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts;
− emprar els continguts i la informació de qualsevol classe obtinguts a través del “Lloc Web” per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’usuari es compromet a:
− no danyar, inutilitzar, o deteriorar el maquinari, programari o qualsevol equipament de “ifacilities” o de tercers, ni els continguts incorporats i/o emmagatzemats en els mateixos;
− abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el “Lloc Web” o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris;
− a no modificar el “Lloc Web”, els equips i sistemes de propis o de tercers de cap manera;
− a no accedir sense autorització a qualsevol servei o contingut del “Lloc Web”.

4. CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’usuari coneix i accepta que les dades relatives a “ifacilities” continguts en aquest “Lloc Web” tenen naturalesa merament informativa.

“ifacilities” no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels continguts, serveis o de la informació que es presta a través del “Lloc Web”, ni tampoc de la certesa, integritat, actualització, utilitat o veracitat de la documentació, productes, textos, gràfics, enllaços o qualssevol altres elements que puguen ser consultats a través del “Lloc Web”.

En conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de:
− la continuïtat dels continguts de el “Lloc Web”;
− l’absència d’errors en aquests continguts, serveis o productes;
− l’absència de virus o altres components nocius en el “Lloc web” o en el servidor que ho subministra;
− la invulnerabilitat del “Lloc web” i la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el mateix;
− la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del “Lloc Web”;
− els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que s’estableixen en el “Lloc Web”o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del “Lloc Web”.

L’usuari adoptarà totes aquelles mesures que anaren necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos de l’ús del “Lloc Web”, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que siguen necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. “ifacilities” no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte de l’accés i ús del “Lloc web” o dels continguts o serveis que en ell s’incorporen.

Sense perjudici de l’anterior, “ifacilities” no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l’accés, funcionament i operativitat del “Lloc web”, els seus continguts i serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com a terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema tals com a guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.

Si l’usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a “ifacilities” perquè aquesta puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

“ifacilities” no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna de la informació de tercers continguda en el “Lloc web”.

L’usuari podrà trobar en el “Lloc web” enllaces a altres llocs web, xarxes socials o altres serveis de tercers, mitjançant diferents botons, links, bàners, etc. “ifacilities” no assumeix cap responsabilitat sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. L’existència d’aquests enllaços no implica que existisca algun tipus de relació, col·laboració, acord comercial o dependència entre “ifacilities” i els seus propietaris.

Aquells tercers que col·loquen en el seu web, xarxes socials o altres serveis un enllaç al nostre “Lloc web” solament podrà dirigir-se a la Pàgina Principal o Home de el “Lloc web”, www.ifacilities.org. En cap cas, llevat que ho autoritze de manera expressa i per escrit “ifacilities”, el “Lloc web” que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, del “Lloc Web”, incloure-ho com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del “Lloc web”. No es podrà declarar de cap manera que “ifacilities” ha autoritzat tal enllaç, llevat que aquest l’haja fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seua pàgina a el “Lloc web” correctament desitjara incloure en la seua pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de www.ifacilities.org, haurà d’explicar prèviament amb la seua autorització expressa i per escrit.

“ifacilities” no autoritza l’establiment d’un enllaç al “Lloc Web” des d’aquelles pàgines Web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

“ifacilities” no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establerts enllaços amb destinació al “Lloc Web”. “Ifacilities” no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al “Lloc web” que estableix aqueix enllaç amb destinació al “Lloc web”, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

5. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL, INDUSTRIAL I ALTRES DRETS

“ifacilities” és titular o té la corresponent autorització de tercers del present “Lloc Web”, ifacilities.org, així com dels continguts, serveis i altres elements que en ell s’integren, sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de el “Lloc Web”, així com dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge dels continguts, serveis i altres elements del mateix, estant protegits, sense limitació alguna, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial del Regne d’Espanya i pels Tractats i Convenis internacionals que pogueren resultar aplicables

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir, alterar, manipular ni de cap manera modificar l’avís de drets d’autor i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de “ifacilities” o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en els continguts

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts, serveis i productes inclosos en el “Lloc Web” per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de el “ifacilities” o, si escau, del titular dels drets al fet que corresponga.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de “ifacilities”. L’usuari reconeix que en virtut d’aquestes condicions contingudes en l’Advertiment Legal, “ifacilities” no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seua propietat, o sobre qualsevol propietat de terceres parts. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

L’usuari reconeix i accepta que en el “Lloc Web” es troben accessibles continguts i serveis propietat de tercers els drets dels quals es troben protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial, drets d’explotació del valor comercial i publicitari de la imatge i altres drets anàlegs, segons siga el cas

En el cas que l’usuari envie informació de qualsevol tipus a “ifacilities” a través del “Lloc web”, mitjançant els canals disposats a tal finalitat en el propi “Lloc Web”, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.
L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a “ifacilities” per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense restricció alguna l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

“ifacilities” podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’usuari que:
− no siga conforme als termes i condicions ací especificats;
− infringisca o vulnere els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres anàlegs de “ifacilities” o de qualsevol un altre tercer legítim titular;
− infringisca qualsevol normativa que siga aplicable.

L’usuari estarà obligat a modificar o retirar immediatament de la seua pàgina web qualsevol propietat de “ifacilities”, o retirar qualsevol enllaç al “Lloc Web”, quan així li’l requerisca “ifacilities”.

6. INFORMACIÓ I ÚS DE COOKIES

El “Lloc web” pot contenir cookies. Pot trobar més informació en la nostra secció “Política de Cookies”. La navegació i/o utilització de les funcionalitats del “Lloc web”, implica l’acceptació per part de l’usuari de la nostra política de cookies.

7. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Quan siga necessari que l’usuari es registre o aporte dades personals per a poder accedir a serveis, sol·licitar informació, remetre consultes o adquirir productes, entre altres supòsits, la recollida i el tractament de les dades personals es regirà pel que es disposa en la Política de Privadesa i Protecció de dades.

En completar i enviar qualsevol formulari incorporat en el “Lloc Web”, l’usuari consent i autoritza expressament al fet que “ifacilities” arreplegue, tracte automàticament o cedisca, segons siga el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallen.

8. JURISDICCIÓ COMPETENT

“ifacilities” té la seua seu a Espanya. Conseqüentment, totes les qüestions que pogueren derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola. Les relacions establides entre “ifacilities” i l’usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

No obstant açò, per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, “ifacilities” i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València, (Espanya).